Kunstfort bij Vijfhuizen

Locatie: Zolder van de Bibliotheek Haarlem Centrum
Gasthuisstraat 32

Openingstijden
Vrijdag 28 september: 17 – 22
Zaterdag 29 september: 12 -17
Zondag 30 september: 12-16

Het Kunstfort neemt deel met een intrigerende installatie van (geluids)kunstenaar Takeshi Ikeda (JP, 1984) op de zolder van de Centrale Bibliotheek, het voormalige Doelengebouw van de schutters. Met dit werk laat Ikeda de Kunstfort-onderwerpen van het militaire en sciencefiction samenkomen met zijn onderzoek rond noise en saaiheid in muziek. Ikeda was in 2017 resident op de Rijksakademie voor beeldende kunsten en woont en werkt momenteel in Tokyo. Kunstfort bij Vijfhuizen is kunst, erfgoed en natuur in één; het eiland is omringd door hoogstaande voorbeelden van Nederlandse ruimtelijke planning: polderlandschappen en Vinexarchitectuur.

Vrijdag 28 september opening met performance om 21.00 uur door de kunstenaar.

*Let op afwijkende openingstijden op zondag 30 september: 12 – 16

Over het Kunstfort bij Vijfhuizen

Het mo­nu­men­tale Fort bij Vijfhuizen is een van de eerste be­tonnen ge­bouwen in Ne­der­land en maakt deel uit van de Stel­ling van Amsterdam; een groot­schalig 19e-eeuws ver­de­di­gings­plan dat nooit vol­ledig in wer­king is gezet, en in 1996 werd uit­ge­roepen tot UNESCO We­rel­derf­goed. Het ei­land wordt om­ringd door on­der­schei­dende voor­beelden van Ne­der­landse ruim­te­lijke plan­ning, zoals de 19e-eeuwse pol­der­land­schappen en de 20e-eeuwse Vinex-ar­chi­tec­tuur.

Sinds 2005 is het for­t­ei­land een be­stem­ming voor kunst, een bij­zon­dere plek waar beel­dende kunst en mi­li­tair erf­goed sa­men­komen. De ten­toon­stel­lingen spie­gelen de om­ge­ving van het fort: een col­lage van kunst­ma­tige land­schappen waarin de na­tuur is in­gezet voor di­verse – nu vaak ver­ou­derde – doel­einden.

Het Kunstfort is een plek waar ruimte, tijd en beeld in el­kaar grijpen. De pro­gram­me­ring is ge­ïn­spi­reerd op sci­en­ce­fic­tion – kun­ste­naars scheppen al­ter­na­tieve re­a­li­teiten en be­vragen be­staande sys­temen. Te­rug­ke­rende the­ma’s zijn: kli­maat en land­schap, grens­po­li­tiek en ver­de­di­gings­mo­dellen, tech­no­logie en ri­tueel, dystopie en apo­ca­lyps. Dit wordt ge­pre­sen­teerd in ten­toon­stel­lingen, in­ter­ven­ties in de bui­ten­ruimte en mul­ti­dis­ci­pli­naire uit­wis­se­lingen.

Kunstfort bij Vijfhuizen
Fortwachter 1
2141 EE Vijfhuizen
www.kunstfort.nl